Петък, 06 14th

Last updateВт, 12 Дек 2023 10am

Мисия, визия и цели

  Мисия на Центъра

   Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и     държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Осигуряване на равни шансове за социализация,   гарантиране, приемане и подкрепа на всяко дете или ученик  и на разнообразието от потребностите им, чрез включване на   ресурси,   насочени към премахване на пречките пред ученето и постигане на максимален корекционен, компенсаторен и   рехабилитационен   ефект. Осигуряване на обучение и възпитание с практическа насоченост  за професионална трудова   реализация, усвояване и   формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране   на  творческите заложби   за  успешна интеграция в съвременното общество.

 

Визия

Утвърждаване на Център за специална образователна подкрепа - Стара Загора като конкурентноспособна учебна институция, която предлага съвременно обучение и възпитание на ученици със СОП, основани на висок професионализъм и добра учебна база. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум, обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно – възпитателния процес. 

Ценности и приоритети

1. Резултатно обучение по всички учебни предмети, съобразено с индивидуалните психо-физически особености на децата с увреждания.

  • гражданско образование
  • обогатяване на извънкласната дейност 
  • опазване живота и здравето на учениците, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие
  • превръщане на ЦСОП в желана територия за учениците със СОП

2. Обучение в сътрудничество между основните партньори в процеса – училища, ученици,
учители , терапевти и родители/настойници
3. Висок професионализъм на педагогическия екип
4. Ефективна управленска дейностsnimka misia
5. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации,
свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора .
6. Създаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в  живота на центъра.

 

Вие сте тук:Начало За нас Мисия